Tamula Talv 2017
Korraldaja: kalastussport.ee
Võistluse eesmärk: Populariseerida talvist võistlusõngitsemist
Toimumise aeg: 21. jaanuar 2017
Registreerimine:  sten.urbanik@gmail.com või kohapeal
Osavõtutasu: Individuaal arvestus 10 eurot, võistkondlik osaleja 12 eurot (täisealine)

pensionärid  7 eurot, õpilased(kuni 25. aastat) 7 eurot

Noored tasuta (noored kuni 15.aastat(15a  k.a))
Võistluskoht: Tamula järv
Võistlusklassid: Mehed, noored (kuni15a ), naised ja võistkondlik .
Kogunemiskoht: Vee tn 6a,  http://kaart.delfi.ee//?bookmark=17998be6cd69cec1cc23aef2fbeda63f
Info: Sten Urbanik, 53854310,

Ajakava
08.30-10.00 - Kogunemine võistluspaika 
10.00-10.30 - Võistlejate-kohtunike koosolek, sektoritesse minek 
10.30-13.30 - Võistluspüük- algus ja lõpp anatkse teada signaaliga
13.30-14.00 - Kaalumine
14.00-15.00 - Autasustamine ja pildistamine


Reeglid:
1. Võistlemine toimub tähistatud sektoris.
2. Võistlus viiakse läbi individuaal- ja võistkondliku võistlusena. Võistlus läheb Taliliiga 2017 arvestusse.
3. Üldarvestuses moodustab võistkonna 4 liiget, kelleks võib olla mees, naine või noor
4. Võistlejatel peab aukude tähistamiseks olema kaks ühesugust lippu, mis tuleb enne sektorisse sisenemist näidata ette kohtunikule.
5. Püüda võib korraga vaid ühe talipüügivahendiga, mis koosneb ridvast, rullist, tamiilist, noogutist ja ühest kirptirgust. Kirptirgu pikkus ilma konksuta tohib olla kuni 15 mm. Konks peab olema üheharuline ja jäigalt kinnitatud kirptirgu korpuse külge. Muud esemed tamiilil ja kirptirgul on keelatud.
6. Võistlejal võib olla piiramatu arv tagavaraõngi, nende vahetamine võistluse ajal on lubatud.
7. Kala väljavõtmiseks on lubatud kasutada kongitsat.
8. Lubatud on naturaalse sööda kasutamine v.a. elusad või surnud kalad, kalamari ja sipelgamunad. Tehissöötade ja nende osade kasutamine on keelatud. Lubatud on püügiaukude sissesöötmine.
9. Signaalid: 
9.1 Pärast esimest signaali tohivad võistlejad siseneda võistlusalasse ja valida püügikoha. Püügikohta võib sektori siseselt vahetada kogu võistlusaja vältel.
9.2. Peale teist signaali võib alustada puurimist ning püüki. Mootoriga puuri kasutamine on keelatud.
9.3 Kolmas signaal tähistab seda, et püügiaja lõpuni on jäänud 5 minutit.
9.4. Neljas signaal tähistab püügiaja lõppu ning selle kõlades tuleb püük koheselt lõpetada.
10. Enne augu puurimist peab võistleja jääle asetama (mitte viskama) oma tähise. Tähise maksimaalne kaugus august on 30 cm. Tähistamata kohta pole augu puurimine lubatud. Samuti ei tohi tähistamata augul põhja loodida ja sööta.Tähistamata auku võivad hõivata ka teised võistlejad, kui see ei paikne mõne teise võistleja tähistatud augu 5 m mõjutsoonis. 
11. Võistlejad võivad võistlusalal vabalt liikuda ja puurida mistahes arvu auke. Võistleja ei tohi jätta jääle püügivahendeid ega muid esemeid v.a. jääpuur ja kalastuskast (seljakott) varustuse kaasaskandmiseks.
12. Märgistatud aukudele kehtib 5 meetri reegel. See tähendab, et teise võistleja poolt tähistatud august 5 meetri raadiuses ei tohi teine võistleja puuride auke, sööta olemasolevaid auke või kala püüda.
13. Võistlejatevaheline kaugus jääl liikudes võib olla väiksem kui 5 m, kui sellega ei segata kaasvõistlejat. 
14. Tabatud kalad tuleb koheselt asetada kotti või kasti, et vältida lume ja jää sattumist saagi hulka. Kohtunikul on õigus lumega segunenud kalade kaalumisele esitanud võistleja diskvalifitseerida.
15. Võistleja ei tohi jätta oma õnge passiivsele püügile. St võistlejal peab püügi ajal olema õngega pidev kontakt.
16. Peale signaali "Sisenemine tsooni" võib sportlane lahkuda sektorist ainult hädavajadusel ja ainult kohtuniku loal. Esmavajalikud esemed (joogivesi, toit, ravimid, jne) võib sportlasele üle anda ainult kohtuniku kaudu.
17. Arvestuses osalevad kõik kalaliigid, v.a. need mille püük on seadusega keelatud. Alamõõdulised kalad (liikide puhul, millele on kehtestatud alammõõt) ei lähe arvesse.
18. Püügialasse ning püügialast eemale liikumisel peab jääpuuri ots olema kaetud kaitsmega. Liikumisel tuleks hoida jääpuur püsti, tera allpool. Kui puuri võistlusalas ei kasutata, peab puur olema jäässe püsti puuritud.
19. Võistlejal on õigus kasutada varupuuri, mis on enne starti asetatud (jäässe puuritud) sektori serva. Puuri vahetamiseks tuleb eelnevalt küsida luba kohtunikult.
20. Arvestades ilma- ja jääolusid on korraldajatel õigus muuta võistluse läbiviimise korda. Õhutemperatuuril alla -20 ning jää paksusel alla 10 cm lükkub võistlus edasi.
21. Võistlejate vaheline suhtlus peab olema sõbralik ning üksteise kalapüügiruumi austav. Võistkondadel on lubatud kasutada ühtset võistlusvormi. 
22. Kõik võistlejad on jääl omal vastutusel. Noorvõistlejate eest vastutavad nendega kaasasolevad
täiskasvanud.
23. Iga võistelja saab võistluse alguses endale võistluskaardi, mille peab esitama võistluse lõppedes kaalumisel kohtunikele. 
24. Võistlejad on kohustatud võistlustel tekkinud prügi tooma kaldale selleks ettenähtud kohta.

Kaalumine:
1. Kaalumise tulemused pannakse kirja Võistluse Protokolli.
2. Kaalumise juures võivad peale kohtunike ja võistluse korraldajate viibida meeskondade kaptenid ja võistleja, kelle kala kaalutakse.
3. Kaalumiseks võetakse saaki vastu ainult korraldajate poolt jagatud taaras. 

Aus võistlus: 
1. Kalastamisel lähtutakse kalapüügi õigusaktidest. 
2. Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud. 
3. Võistleja tulemused tühistatakse ja ta diskvalifitseeritakse järgmistel juhtumitel: 
3.1. kalapüügieeskirjade ja spordieetika rikkumisel 
3.2. võistlusmääruste või juhendi rikkumisel 
3.3. kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kala(d) 
3.4. kui võistlejale tehti kohtuniku poolt teine hoiatus ühe või kahe võistluspäeva jooksul
3.5. kohtunike loata sektori piiridest väljumine võistluse ajal
4. Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada kohtunikke. Proteste võetakse vastu kuni 15 minutit peale võistluse lõppu.
5. Apellatsiooni osas võetakse otsus vastu kohtunike koleegiumi avatud enamushääletuse abil. Kohtunike kolleegiumi otsus on lõplik ja seda kinnitab Peakohtunik. Iga apellatsiooni menetluse ja otsuse kohta koostatakse protokoll.
6. Võistlusi korraldav organisatsioon ei vastuta kohtunike kollegiumi (KK) või Peakohtuniku poolt võistluselt eemaldatud võistleja või võistkonna võistlusel osalemiseks tehtud kulude eest, ega tagasta neid.
7. Kohtunike kollegiumil (KK) ja Peakohtunikul on õigus karistada võistlejat võistluselt eemaldamisega kui võistleja viibib võistusel ebakaines olekus ja/või ohustab teisi oma tegevusega.
8. Kohtunikul on keelatud edastada võistleja saakide ja püügi infot konkureerivatele võistlejatele

Paremusjärjestus:
1. Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Võitjaks osutub see võistleja, kelle saak on kaaluliselt kõige suurem. Kui esikolmikus on kaks või enam võrdse tulemusega võistlejat, lähevad kohad jagamisele ja auhinnajaotuse määrab loos.
2. Võistkondlik arvestus toimub võistkondadesse kuuluvate individuaalvõistlejate kohapunkite alusel summeerimise teel. Võidab väikseima kohapunktide summaga võistkond. Võistkondade, kellel on sama arv kohapunkte, paremuse määramise aluseks võetakse võistkonna võistlejate poolt summaarselt välja püütud kalade kaal. Pingereas on eespool suurema kalade üldkaaluga võistkond.. Kui võistkonna püüdja diskvalifitseeritakse, siis läheb meeskonnale kirja vastava võistleja viimase koha punktid pluss üks karistuspunkt
Autasustamine: Karikate, medalite, diplomite ja meenetega autasustatakse klassidekolme paremat.